Sorry, this entry is only available in Slovak.

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je poskytnutie informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica  č. 95/46/ES (ďalej aj ako “GDPR”)  v spojení  so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnýcn údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov Vás informujeme o osobe Prevádzkovateľa, o osobe zodpovednej plniť povinnosti Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov, o rozsahu spracúvania osobných údajov, o účele spracúvania a právnom základe spracúvania osobných údajov, o osobách, ktorým môžeme poskytnúť  Vaše osobné údaje, o Vašich právach ako dotknutej osoby a zárukách zákonného spracúvania osobných údajov.  Vzhľadom na uvedené Vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

Prevádzkovateľ: 

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., so sídlom ulica 1. mája 724, Liptovský Mikuláš 031 01,  IČO: 31 563 732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 426/L

Kontaktná osoba: 

Mgr. Dušan Marko

Kontaktné údaje:

marko@danicon.sk

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., prevádzka – Pribylinská 12, 831 04  Bratislava (email, telefón, adresa na komunikáciu poštou)

Informačný systém:    Uzatváranie, vykonávanie (včítane prijímania, vybavovania a uplatňovania podnetov, sťažností a nárokov), správa, evidencia, kontrola, zmena a ukončenie predzmluvných a zmluvných vzťahov Prevádzkovateľa s tretími osobami v zmysle Predmetu činnosti Prevádzkovateľa, v súvislosti s výkonom Predmetu činnosti Prevádzkovateľa a s tým súvisiace plnenie si úloh a povinností Prevádzkovateľa podľa platných právnych predpisov a ochrana a domáhanie sa  práv z takýchto predzmluvných a zmluvných vzťahov a príslušných právnych predpisov.

Informačný systém:    Účtovná evidencia (vedenie účtovnej agendy, spracúvanie účtovných dokladov).

Informačný systém:    Správa registratúry.

Kategórie spracúvaných osobných údajov (platné pre všetky tri vyššie uvedené Informačné systémy):

identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, údaje z dokladu totožnosti, fotografia z dokladu totožnosti)

kontaktné údaje (napr.adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo)

transakčné údaje (napr. údaje o uskutočnených platobných transakciách, platobné údaje)

iné relevatné údaje potrebné na uzavretie záväzkového vzťahu, údaje na monitorovanie záväzkového vzťahu od vzniku záväzkového vzťahu až do vysporiadnia všetkých práv a záväzkov zo záväzkového vzťahu (napr. údaje o plnení/neplnení zmluvných záväzkov, najmä rozsahu, obsahu a kvalite ich plnenia (tak zo strany zmluvných partnerov Prevádzkovateľa ako aj osôb, s ktorými majú zmluvní partneri Prevádzkovateľa uzavreté zmluvné vzťahy podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákonníka práce alebo iného relevantného zákona, pokiaľ ide o vzájomne súvisiace zmluvné vzťahy, najmä si vyžadujúce spoločnú koordináciu), zoznamy osôb, ktoré si neplnia riadne a včas svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvnfjých vzťahov s Prevádzkovateľom alebo voči Prevádzkovateľovi v zmysle zákona, záznamy o porušeniach zmluvných povinností, právnych predpisov, vzniku škodových udalostí), o exekučných konaniach, konkurzoch, reštrukturalizáciách, osobných bankrotoch, vlastníckych vzťahoch, úverových registroch, údajov z iných verejných databáz).

Právny základ spracúvania osobných údajov (platné pre všetky tri vyššie uvedené Informačné systémy):

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané na základe týchto právnych základov: – ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, vrátane predzmluvných záväzkov, ktorých ste účastníkom v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Prevádzkovateľ spracúva v tomto prípade Vaše osobné údaje aj na základe týchto ďalších právnych základov:  – ak je to nevyhnutné na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR ; – ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR; – ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych  nárokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Komu môžeme poskytnúť  Vaše osobné údaje (platné pre všetky tri vyššie uvedené Informačné systémy):

Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom, ak existuje na takéto poskytnutie osobných údajov právny základ, napríklad v prípade plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa a ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa (napr. daňový úrad, colný úrad, sociálna poisťovňa,  zdravotné poisťovne, poisťovne, Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konani a v konaní o priestupkoch, služby kriminálnej, justičnej a finančnej polície PZ, orgány verejnej moci a verejnej správy, notár ako súdny komisár,  prokuratúra, príslušné orgány dohľadu).

Dovoľujeme si informovať, že Prevádzkovateľ aj osoby zo stavebnej skupiny
DANICON holding majú oprávnený záujem na vzájomnom zdieľaní osobných údajov spracúvaných v tomto Informačnom systéme najmä v súvislosti s posudzovaním bonity a dôveryhodnosti zmluvých partnerov.

Informačný systém:    Marketing, pozitívna propagácia, informovanie o produktoch, inováciách, poskytovaných výhodách.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, údaje z dokladu totožnosti)

kontaktné údaje (napr.adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo)

socio-demografické údaje (napr. vek, pohlavie, informácie o príjme)

údaje o využívaných službách, produktoch, technológiách, zariadeniach, o projektoch, ktorých ste účastníkmi.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa v tomto prípade spracúvajú na právnom základe Vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu.

Prevádzkovateľ spracúva v tomto prípade Vaše osobné údaje aj na základe týchto ďalších právnych základov:  – ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na rozvíjaní obchodných vzťahov s Vami a v tejto súvislosti na spracúvaní údajov o Vás a ich vyhodnocovaní a prípadne na Vašom informovaní o našich produktoch, inováciách, službách a projektoch, ktorých sme účastníkmi. V tejto súvislosti Vás môžeme osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom ak s takýmto oslovením vyslovíte nesúhlas alebo budete voči nemu namietať, je Prevádzkovateľ povinný zdržať sa ďašieho takéhoto konania voči Vám.

 

Komu môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným subjektom s výnimkou Sprostredkovateľov, ktorými sú na tento účel spoločnosti, ktoré zabezpečujú pre Prevádzkovateľa marketingové aktivity.

Informačný systém:    Monitorovanie priestoru Prevádzkovateľa (neverejný priestor – sídlo spoločnosti: ulica 1.mája 724, 030 01 Liptovský Mikuláš, – prevádzka: Pribylinská 12, 831 04  Bratislava, – vybrané objekty Prevádzkovateľa (sklady, stavebné objekty, stavebná a manipulačná technika)) a monitorovanie priľahlého verejného priestoru kamerovými systémami (pomocou videozáznamu)

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Obrazový záznam zachytávajúci Vašu podobu (videozáznam).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané na týchto právnych základoch:  – ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom týmto oprávneným záujmom je ochrana života, zdravia, bezpečnosti, majetku a prípadne verejného poriadku; – ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych  nárokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Monitorované priestory sú označené informáciou o monitorovaní (pictogramy,  informačné tabule, nálepka informujúca o účele spracúvania).

Komu môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom, ak existuje na takéto poskytnutie osobných údajov právny základ, napríklad v prípade plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa a ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa (poisťovne v prípade poistných udalostí, Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konani a v konaní o priestupkoch, služby kriminálnej, justičnej a finančnej polície PZ, orgány verejnej moci a verejnej správy, prokuratúra).

Informačný systém:    Evidencia vstupu fyzických osôb do objektov Prevádzkovateľa (- v sídle spoločnosti: ulica 1.mája 724, 030 01 Liptovský Mikuláš, – v prevádzke: Pribylinská 12, 831 04  Bratislava, – vybrané objekty Prevádzkovateľa (sklady, stavebné objekty, stavebná a manipulačná technika)).

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

identifikačné údaje (meno, priezvisko, číslo dokladu totožnosti).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané na týchto právnych základoch – ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom týmto oprávneným záujmom je ochrana života, zdravia, bezpečnosti a majetku; – ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych  nárokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Komu môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom, ak existuje na takéto poskytnutie osobných údajov právny základ, napríklad v prípade plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa a ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa (poisťovne v prípade poistných udalostí, Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konani a v konaní o priestupkoch, služby kriminálnej, justičnej a finančnej polície PZ, orgány verejnej moci a verejnej správy, prokuratúra).

Spoločné ustanovenia pre všetky Informačné systémy:

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, sa nerealizuje.

Doba uchovávania:     Vaše údaje Prevádzkovateľ uchováva najviac po dobu, ktorá je neyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, pričom takýmto účelom je aj uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dbáme, aby spracúvanie Vašich osobných údajov bolo vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi, ich princípmi a požiadavkami, najmä spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétne vymedzeného  účelu spracúvania a bez spracovania ktorých by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

Vykonali sme všetky potrebné právne, technické, organizačné opatrenie na zabezpečenie ochrany Vašich spracúvaných osobných údajov.

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR nevykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, ak nad našimi záujmami prevažujú záujmy a základné práva a slobody Vás ako dotknutých osôb, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

V prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako je účel uvedený v článku 6 ods. 1 písm. b) až f) a v článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR, si vopred vyžiadame Váš súhlas a osobné údaje budeme spracúvať iba na konkrétny, vopred vymedzený, Vami odsúhlasený, účel.

Prevádzkovateľ a ani v mene Prevádzkovateľa iná tretia osoba nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Svoje práva môžete uplatniť u Zodpovednej osoby. Vašu žiadosť vybavíme najneskôr v lehote v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade Vašich opakovaných žiadostí alebo žiadostí zjavne neodôvodnených alebo neprimeraných, môžeme požadovať za jej vybavenie poplatok, primeraný vynaloženým nákladom Prevádzkovateľa alebo odmietnuť žiadosť, pričom
Vám vysvetlíme dôvod odmietnutia žiadosti a upozorníme Vás  na Vaše právo obrátiť sa so žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať Vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Sprostredkovateľom môže byť v zmysle článku 28 GDPR fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva údaje v mene Prevádzkovateľa. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním Vašich osobných údajov sa nevyžaduje Váš súhlas alebo iný právny základ v zmysle GDPR.

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že využívame iba sprostredkovateľov, ktorí spĺňajú požiadavky GDPR a ktorí prijali technické a organizačné a iné opatrenia v zmysle GDPR na bezpečné spracovanie zverených osobných údajov. Rovnako si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že sme prijali mechanizmy na priebežné monitorovanie postupov sprostredkovateľa pri spracúvaní zverených osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnej miere poskytnuté týmto sprostredkovateľom Prevádzkovateľa:

  • tretím osobám, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi účtovné a právne služby a služby v súvislosti so zabezpečením BOZP.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

  • máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a v tejto súvislosti na vydanie potvrdenia/ výpisu, či a ktoré osobné údaje o Vás spracovávame;
  • máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo na doplnenie neúplných osobných údajov o Vás;
  • máte právo z presne určených dôvodov v zmysle právnych predpisov dosiahnuť vymazanie Vašich osobných údajov;
  • máte právo z presne určených dôvodov zmysle právnych predpisov dosiahnuť obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
  • máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami alebo slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, ak k spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. V prípade namietania voči spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať;
  • máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov;
  • máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov;
  • máte právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov.