Divízia CSLM

Divízia CSLM sídli v Liptovskom Mikuláši a jej činnosť je rozdelená do dvoch stavebných obvodov – Liptov a Orava. Hlavnou náplňou divízie CSLM je:

  • Vykonávanie dopravných stavieb
  • Vykonávanie inžinierskych stavieb
  • Výroba a predaj certifikovaných asfaltových zmesí
  • Ťažba a výroba certifikovaného kameniva
  • Doprava a zemné práce

Pri svojej práci naplno využíva vlastný kameňolom v Zuberci a taktiež tri vlastné obaľovacie stanice asfaltových zmesí v:

  • Kráľovej Lehote
  • Podbieli
  • Banskej Bystrici – prostredníctvom holdingovej spoločnosti ZEDA Banská Bystrica s.r.o.

Obaľovacia súprava v Kráľovej Lehote TELTOMAT V. stavebného obvodu Liptovský Mikuláš je prispôsobená na nepriamy ohrev asfaltu, ENVITEAM – médium pre ohrev SLOVTHERM. Ohrev kameniva sa vykonáva v sušiacom bubne. Obaľovacia súprava je plynofikovaná – ohrev vyhrievacieho média pre ohrievanie asfaltu a sušenie kameniva je plynovými horákmi. Dávkovanie vstupných materiálov je riadené PC. Ochrana ovzdušia je zabezpečená moderným filtračným tkanivovým zariadením 2 x 6 FVS – UK (namontované v roku 1998). V zmysle uvedeného je komplex obaľovacej súpravy schopný zabezpečiť v požadovanej kvalite výrobu asfaltových zmesí na zabudovanie do obrusných, podkladových a ložných vrstiev komunikácií podľa požiadaviek STN EN 13 108 a vypracovaných preukazných skúšok. Kapacita obaľovacej súpravy je 80 t/hod. Ďalším predpokladom pre zabezpečenie kvality výroby asfaltovej zmesi je dostatok kvalitného a osvedčeného kameniva z lokality Malužiná, Podspády a Biely Potok. Ďalšie receptúrou predpísané a osvedčené komponenty sú jemne mletý vápenec z Lietavskej Lúčky a asfalty od Českej rafinérskej spoločnosti.

Obaľovacia súprava v Podbieli TELTOMAT V. stavebného obvodu Orava je prispôsobená na nepriamy ohrev asfaltu, ENVITEAM – médium pre ohrev SLOVTHERM. Ohrev kameniva sa vykonáva v sušiacom bubne. Obaľovacia súprava je plynofikovaná – ohrev vyhrievacieho média pre ohrievanie asfaltu a sušenie kameniva je plynovými horákmi. Dávkovanie vstupných materiálov je riadené PC. Ochrana ovzdušia je zabezpečená tkanivovým odprašovaním 2 x FRSP 230 – 6. V zmysle uvedeného je komplex obaľovacej súpravy schopný zabezpečiť v požadovanej kvalite výrobu asfaltových zmesí na zabudovanie do obrusných, podkladových a ložných vrstiev komunikácií podľa požiadaviek STN EN 13 108 a vypracovaných preukazných skúšok. Kapacita obaľovacej súpravy je 70 – 75 t/hod.
Ďalším predpokladom pre zabezpečenie kvality výroby asfaltovej zmesi je dostatok kvalitného a osvedčeného kameniva z lokality Malužiná, Podspády a Biely Potok. Ďalšie receptúrou predpísané a osvedčené komponenty sú jemne mletý vápenec z Lietavskej Lúčky a asfalty od firmy Česká rafinérska spoločnosť.
Betonáreň v Podbieli (riadená PC) – typ SB 25, repasovaná v roku 2000, stavebného obvodu Tvrdošín je schopná zabezpečiť v požadovanej kvalite a v požadovanom množstve výrobu betónových zmesí na budovanie nosných betónových konštrukcií podľa STN EN 206 – 1, podkladových vrstiev SC a KSC podľa STN 73 6125, STN 73 6124 a vypracovaných preukazných skúšok firmami BetónRacio a Doprastav a. s. TESS. Kapacita betonárky je 25 m3/hod. Pre výrobu betónových zmesí je používané ťažené kamenivo z lokality Pusté Uľany, Bytča Hrabové a drvené kamenivo z lomu Podspády, cement z firmy Holcim Slovensko a prísady do betónu z firmy BetónRacio. Jednotlivé vstupné materiály sú do vyrábanej zmesi dávkované presne podľa preukazných skúšok.

Lom Podspády

Lom Podspády je prispôsobený na výrobu drveného prírodného kameniva hrubého a drobného v požadovaných frakciách pre potreby obaľovacích súprav a betonární spoločnosti v zmysle STN EN 12 620 a STN EN 13 043. Vyrábané kamenivo je vhodné aj do podkladových vrstiev pozemných komunikácií v zmysle STN EN 13 242. Výroba celkom: 600 t/deň (všetky frakcie).
Podľa frakcií: 0/2, 4/32, 2/5, 4/8, 8/11, 8/16, 16/22, 0/32, 0/63
lomový kameň: 32/63

Podľa potreby sa môže výroba upraviť zmenou sít pre triedenie.

Predaj kameniva v Zuberci

V našej prevádzke v lome Podspády- Zuberec nájdete široký sortiment štrkov a kameniva. Tovar Vám vieme priviezť na Vami zvolené miesto.

Laboratórium spoločnosti sa nachádza v budove sídla stavebného obvodu Lipt. Mikuláš. Laboratórium je vybavené overenými skúšobnými zariadeniami na kontrolné skúšky:
– vstupných materiálov – kamenivo
– asfaltových zmesí
– betónu
– zhutnenia nestmelených podkladových vrstiev

Produkty vyrábané spoločnosťou sú v zmysle platných STN.

Obaľovacie centrá Kráľova Lehota a Podbieľ ako aj lom Podspády sú certifikované medzinárodnými certifikátmi ISO a všetky typy zmesí sú vyrábané certifikátmi kvality.