Vedenie spoločnosti Cestné stavby, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš zodpovedá za úspešnosť firmy. Základným predpokladom jej úspešnosti je kvalita. Pre jej zabezpečenie prijíma túto: Politiku kvality

 • Zodpovednosť za kvalitu našej stavebnej produkcie a ostatných služieb nesie vedenie firmy, ktoré vytvára podmienky na jej zabezpečenie.
 • Stavebná produkcia a služby v požadovanej kvalite plnia nároky zákazníka.
 • Cieľom snaženia všetkých zamestnancov spoločnosti je vytvoriť okruh stálych odberateľov našej produkcie.
 • Každý pracovník musí ovládať technologické a kvalitatívne normy týkajúce sa jeho náplne práce.
 • Každý zamestnanec firmy je tu preto, aby plnil želania našich zákazníkov.
 • Dôsledkom kvalitnej práce je znižovanie nákladov.
 • Spoločnosť zaväzuje plniť požiadavky v oblasti kvality životného prostredia a BOZP a trvalo zlepšovať efektívnosť systémov manažmentu kvality, životného prostredia a BOZP.
 • Spoločnosť sa zaväzuje svojou činnosťou predchádzať vzniku odpadov, minimalizovať ich tvorbu, v maximálnej miere zhodnocovať odpady pred ich zneškodnením, šetriť primárne zdroje, zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcich životné prostredie.
 • Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou našich podnikateľských aktivít.
 • Systematickým vzdelávaním zamestnancov budeme zvyšovať ich spokojnosť, motiváciu a lojalitu a zvyšovať ich povedomie v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP.
 • Presadzujeme plnú zodpovednosť každého zamestnanca za trvalé znižovanie negatívnych vplyvov na kvalitu produktov, životného prostredia a BOZP.
 • Riadenie rizík a prevencia vo všetkých oblastiach organizácie znamená zabránenie strát na ľudských životoch, životnom prostredí a majetku.
 • Zabezpečíme najefektívnejšie využitie odpadu a zamedzíme tak negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

 

Stavebná firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. si uvedomuje svoju zodpovednosť voči starostlivosti o človeka v pracovnom procese a stanovila si zásady, ktorými sa riadi pri realizácii svojich zámerov a cieľov:

 • Dodržiavame platné legislatívne predpisy a normy pre oblasť BOZP pri práci.
 • Pravidelne vykonávame preskúmanie stanovenej politiky BOZP s ohľadom na jej vhodnosť a aktuálnosť.
 • Nepretržite zlepšujeme naše správanie v snahe zabrániť výskytu akýchkoľvek pracovných úrazov.
 • Nakupujeme technológie v prvom rade s ohľadom na znižovanie možného výskytu pracovných úrazov, resp. ohrozenia zdravia pracovníkov.
 • Používame technológie, ktoré svojou konštrukciou uprednostňujú kolektívnu ochranu zamestnancov pred individuálnou.
 • Neustále zvyšujeme povedomie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovednosť zamestnancov spoločnosti.
 • Informujeme verejnosť o politike BOZP spoločnosti.
 • Zverejňujeme politiku BOZP na všetkých úrovniach riadenia.
 • Uprednostňujeme preventívnu ochranu pred zranením a poškodením zdravia.

 

Stavebná firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a deklaruje nasledovnú environmentálnu politiku:

 • Vo vzťahu k ochrane a starostlivosti o životné prostredie uplatňujeme princíp sústavného zlepšovania, pričom preferujeme preventívne opatrenia.
 • Dodržiavame platné legislatívne a iné predpisy a normy v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sme sa zaviazali plniť a ktoré súvisia s činnosťou našej spoločnosti.
 • Dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele pravidelne preskúmavame a prehodnocujeme.
 • Zvýšenú pozornosť venujeme havarijnému zabezpečeniu prevádzok, požiarnej ochrane všetkých objektov, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 • Riadime sa zásadou uprednostňovania moderných technológií s minimálnym vplyvom na životné prostredie.
 • Realizujeme hospodárne opatrenia v oblasti spotreby energie a surovín pri všetkých výrobných činnostiach, využívame recyklovateľné materiály, kde to dovoľujú environmentálne, technické a ekonomické kritériá.

Komunikujeme so štátnou správou, samosprávou, verejnosťou a všetkými zainteresovanými stranami o našich aktivitách pri riešení otázok ochrany životného prostredia a dosahovaných výsledkoch.