Názov projektu / stavby Objem v € bez DPH Termín odovzdania
Športový areál Družba Žiar- Smrečany 112 963 € 9/2011 – 6/2012
Rekonštrukcia a oživenie centrálnej mestskej zóny Liptovský Mikuláš 665 051 € 11/2011 – 6/2012
Úprava centrálnej zóny v obci Zuberec 403 287 € 7/2011 – 3/2012
Modern. Ciest okr. Žywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a obce Novoť, PL a SK 417 972 € 11/2011 – 11/2012
Apartmánové domy Oliver´s 159 400 € 2/2012 – 6/2012
Úprava ciest a chodníkov Brehy Námestovo 76 337 € 10/2012 – 11/2012
Rekonštrukcia ul. Mlynskej a Sládkovičovej 167 172 € 10/2012 – 11/2012
Rekonštrukcia ul. Poľanová, Borinová, Šípová 80 507 € 10/2012 – 12/2012
Stavebné úpravy poľnej cesty Dielce, Trnovecké háje 199 374 € 5/2012 – 10/2012
Lesná cesta Oravská Lesná – Zázrivá, povodňové škody 77 729 € 5/2012 – 11/2012
Revitalizácia krajiny, intravilán Dolný Kubín 63 766 € 8/2012 – 10/2012
Čimhová, rekonštrukcia miestnej komunikácie 51 968 € 7/2012 – 8/2012
Oprava MK Novoť – Duľov 99 166 € 8/2012 – 9/2012
Oprava prístupovej cesty a parkovacích plôch CBA VEREX 91 981 € 7/2012 – 9/2012
Rekonštrukcia MK 94 165 € 10/2012 – 12/2012
Oravská cesta, cezhraničná spolupráca Poľsko – SK 398 710 € 5/2012 – 10/2012
Technická vybavenosť IBV Ďurdinová Trstená I. etapa SO 01 kom. a spev. plochy 611 184 € 5/2009 – 9/2014
I/59 Trstená, hraničný priechod- rekonštrukcia cesty 475 603 € 8/2013 – 10/2013
MM Liptovský Mikuláš, Obslužná komunikácia. 64 900 € 8/2013 – 9/2013
Výstavba haly G Cesty a spevnené plochy 520 057 € 8/2013 – 7/2014
Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov 115 920 € 6/2014 – 9/2014
Spevnené plochy n ulici Nádražná v Partizánskom 40 330 € 4/2014 – 7/2014
Parkoviská mesta Poprad – sídlisko Juh III. 133 018 € 8/2014 – 11/2014
Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Janda 66 570 € 9/2014 – 11/2014
Ul. Švermova Lipt. Mikuláš 69 100 € 8/2014 – 10/2014
Ul. Široká Lipt. Mikuláš 43 807 € 8/2014 – 9/2014
Ul. Socháňova Lipt. Mikuláš 88 245 € 8/2014 – 10/2014
Oprava asfaltových krytov v meste Poprad 101 836 € 7/2014 – 10/2014
Cesta okolo Tatier, cyklochodník Lipt. Mikuláš 492 738 € 9/2014 – 12/2014
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tr. pre SSC IVSC Košice 2 mosty 565 366 € 10/2013-12/2014
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – úprava LC Zlatná na cyklocestu Kežmarok 138 884 € 9/2014-11/2014
Obchodno informačné centrum Demänová- dopravné napojenie OI-CD na cestu II/584 72 461 € 5/2014- 9/2014
Oprava existujúcej spevnenej plochy –areál CD profil 75 500 € 7/2014- 9/2014
Rekonštrukcia MK Jakubovany a značenie CTT, Tatranská magistrála, poľné letisko 124 854 € 8/2014-11/2015
Rekonštrukcia MK, pri rieke Veselovianka 58 966 € 5/2014- 9/2014
Rekonštrukcia MK 50 360 € 5/2014-9/2014
ul. Záhumnie a Alejová
ul. Záhradná a Obecná
Rekonštrukcia ulice Komenského, Slanickej a Ružovej v Námestove 123 181 € 12/2013-7/2014
Vodná stavba Orava, oprava oporného múra 103 810 € 4/2014-11/2014
Cesty s výhľadom na Tatry Medvedzie- Gminy, Košcielisko, pokládka živíc 430 845 € 4/2014-9/2014
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ MŠ, Poprad 93 500 € 8/2014-9/2014
Stavebné práce na MK Uhorská Ves 56 907 € 9/2014-11/2014
Stavebné úpravy ul. Majerská 595 641 € 12/2014-6/2015
TIP Žilina 332 190 € 12/2014-5/2015
Modernizácia ciest región Topoľčany 2. etapa 989 028 € 1/2015-5/2015
Stavebné úpravy Mlynskej ulice 67 301 € 11/2014-5/2015
Rekonštrukcia havarijného stavu cesty III/542002 Osturňa 222 032 € 11/2014-6/2015
Modernizácia a rekonštrukcia ciest III/527017 Sucháň-Čebovce, III/050822 Opava, na posilnenie vybavenosti územia 3 008 332  € 2/2015-7/2015
Oprava MK v obci Brezovica 79 062 € 10/2014-10/2015
Oprava MK Cesta Hrdinov 142 917 € 7/2015-8/2015
I/59 Dolný Kubín Medzihradie – Kňažia TEN-T 4 952 687 € 4/2015-12/2015
„Stavebné a bezpečnostné opatrenia na c. I. tr. v ŽSK“ I/59 Trstená, št. hranica 3 171 000 € 4/2015-12/2015
I/66 Babiná – Dobrá Niva TEN-T 2 295 000 € 5/2015-12/2015
Výstavba cyklotrasy Kežmarok – Huncovce 96 678 € 6/2015-7/2015
I/78 –II/520 Lokca – križovatka 256 007 € 8/2015-12/2015
Obnova povrchu MK ulíc mesta Banská Bystrica 401 544 € 9/2015-12/2015
Stavebné úpravy – rekonštrukcia ul. Bodická Liptovský Mikuláš 151 216 € 7/2016–9/2016
Oprava živičného krytu na miestnej komunikácií v obci Kráľova Lehota – I etapa 13 000 € 10/2016
Miestna komunikácia a parkovisko pred dvoma 10 BJ v Pribyline : SO 06 – Komunikácie a spevnené plochy 40 000 € 10/2016
Stavebné úpravy miestnych komunikácií Ul.Hradná a Ul.Komenského v Liptovskom Hrádku 496 500 € 6/2016-9/2016
Stavebné úpravy – rekonštrukcia ul. Bodická v Liptovskom Mikuláši 151 000 € 7/2016 – 9/2016
I/59 MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta 107 000 € 4/2016 – 8/2016
Sklad zabezpečeného tovaru Trstená – spevnené plochy 46 000 € 10/2016 – 10/2016
Komunikácie a spevnené plochy LIDL Tvrdošín 48 000 € 10/2016 – 10/2016
Dostavba miestnej komunikácie Na Lúčkach 42 000 € 09/2016 – 10/2016
Rozšírenie inž.sietí v zahustenej bytovej výstavbe Medvedzie – Široké 24 000 € 11/2016 – 11/2016
Spevnené plochy v areáli spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. 80 000 € 11/2016 – 11/2016
Spevnené plochy v areáli FONTANA, Dolný Kubín 21 000 € 11/2016 – 11/2016
Oprava MK – ulica Slnečná v mestskej časti Dovalovo 38 000 € 11/2016
Košeca-Nozdrovice Cesta na Ulici Za parkom 140 000 € 06/2017-08/2017
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Lipt. Hrádok – Dovalovo 264 700 € 08/2017-10/2017
SC ŽSK Liptov – Huty, Borové 187 200 € 10/2017
SC ŽSK Orava – Námestovo 477 000 € 10/2017
SC ŽSK Orava – Trstená 527 300 € 9/2017
Mesto Trstená – cyklochodník 105 000 € 9/2017
Demänovská Dolina II/584 – oprava havarijného stavu po záplavách 68 000 € 7/2017
Stará Ľubovňa – rekonštrukcia ciest II. a III. triedy 360 000 € 9/2017
Staníkovo lesná cesta 305 000 € 8/2017
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribyliny – sever 161 600 € 8/2017
Cyklochodník Liptovský Mikuláš – II. etapa 277 500 € 11/2017
Púchov – Železnice slovenskej republiky – modernizácia trate 299 000 € 03/2017-08/2017
Voderady splašková kanalizácia 123 590 € 5/2017
Lesná cesta Bobrovec pod Vápenicou 345 908 € 8/2017
Agroturistický areál Liptovská Sielnica 839 000 € 10/2017
Správa ciest ŽSK- Závod Liptov 496 753,61 € 06/2015-08/2018
Správa ciest ŽSK- Závod Orava 1 582 965,64 € 08/2015-08/2018
Obec Liptovský Michal- Rekonštrukcia MK Ulica Trojičná 65 128,40 € 08/2018-09/2018
Obec Jamník- Stavebné úpravy MK 82 379,63 € 07/2018-10/2018
Obec Kordíky- Rekonštrukcia MK 69 158,46 € 08/2018-09/2018
ARRIVA Liorbus, a.s. Liptovský Mikuláš- Nový asfaltový koberec autobusovej stanice 80 621,62 € 08/2018
Obec Vlachy- Miestna komunikácia 54 711,28 € 07/2018-08/2018
Obec Turík- Rekonštrukcia cesty v obci 40 258,64 € 06/2018-07/2018
Obec Vyšná Boca- Rekonštrukcia MK 108 208,85 € 06/2018
Obec Bešeňová-Chodník a spevnená plocha pri ihrisku 50 871,98 € 05/2018-06/2018
Obec Pribylina- Zberný dvor a stojiská 12 126,44 € 05/2018-06/2018
Obec Hybe- Výstavba miestnej komunikácie 44 848,18 € 05/2018
Obec Liptovské Matiašovce- Výstavba miestnej komunikácie 85 310,13 € 05/2018
Obec Galovany- Splašková kanalizácia- rozšírenie 57 583,33 € 05/2018
Obec Klin- Cyklocesta 409 387,47 € 04/2018-06/2018
Obec Bešeňová- Miestna komunikácia pri ihrisku a bytovkách 74 051,39 € 04/2018-06/2018
Mesto Liptovský Mikuláš- odstavné plochy Čs. Brigády 98 293,45 € 04/2018-07/2018
Obec Ťapešovo- Výstavba a rekonštrukcia MK 46 727,03 € 04/2018
Obec Liptovské Kľačany- Stavebné úpravy komunikácií 14 537,71 € 43405
Žilinská univerzita v Žiline- Prístupová cesta a areál 114 900,00 € 06/2018
Obec Konská- Rekonštrukcia MK 65 627,28 € 07/2018
Obec Jamník- Stavebné úpravy MK 82.379,63 € 07/2018-10/2018
Mesto Liptovský Mikuláš- Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie MK a chodníkov v meste 1 319 317 € 05/2018-12/2018
AGRONOVA Liptov, s.r.o.- Sklad postrojov a prepravných vozíkov pre postroje 1 510 393 € 07/2016-05/2019
Slovenská správa ciest Bratislava- Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky 2 899 218 € 05/2018-07/2019